Hop til indhold

Trivselskommissionen er nedsat af regeringen d. 11. august 2023. Kommissionens målgruppe er den almene gruppe af børn og unge mellem 0-25 år, og den skal se på tværs af arenaer i børn og unges liv fx skolen, fritidslivet, sundhedsplejen og hjemmet. 

Fire overordnede temaer

Kommissionen skal have blik for eventuelle forskelle på køn, sociale forhold og etnicitet i sit arbejde. Kommissionen skal løbende komme med sine anbefalinger og skal senest afslutte sit arbejde ved udgangen af 2024.

Kommissionen skal komme omkring fire overordnede temaer:

1. Vi lever sammen: Fællesskaber og relationer

En stigende gruppe af børn og unge føler sig ensomme og oplever at stå på kanten af eller uden for de fællesskaber, de møder i deres hverdag. Kommissionen skal derfor se på, hvordan der kan skabes grundlag for nære relationer og positive fællesskaber i alle børn og unges hverdag, hvor de kan blive set og få støtte, hvis de har det svært. Herunder hvordan børn og unge kan blive mødt af trygge og udviklende miljøer i deres dagligdag og fritid.

2. Vi kan alle få brug for hjælp: Tidlig indsats og forebyggelse

Tidlig opsporing og forebyggelse af mistrivsel er helt centralt for, at børn og unge får den rette hjælp i tide og ikke oplever længerevarende mistrivsel. Kommissionen skal derfor se på, hvordan børn og unges trivsel kan styrkes gennem strukturelle, tværfaglige indsatser. Herunder hvordan børn og unge, der har begyndende tegn på mistrivsel, opspores tidligt og får den rette indsats og støtte.

3. Vi kan godt: Livsmod og robusthed

En del børn og unge føler sig presset af de krav og forventninger fra samfundet og sig selv, som de oplever i hverdagen. Det kan påvirke og udfordre deres selvopfattelse og bidrage til et stort fokus på selvoptimering, præstation og konkurrence i flere af livets arenaer samt et øget tempo i livet generelt. Kommissionen skal derfor se på, hvordan der kan skabes forudsætningerne for, at alle børn og unge kan udvikle en robusthed og en tro på egen formåen.

4. Vi er online: Det gode digitale liv

For langt de fleste børn og unge er sociale medier og andre digitale tjenester, herunder online-spil, blevet en del af hverdagslivet. Digitalt mediebrug kan styrke fællesskaber, men også medføre afhængighed, ensomhed, oplevelse af og frygt for krænkelser og påvirke bl.a. søvn, fysisk aktivitet og kropsopfattelse. Kommissionen skal se på, hvordan børn og unges digitale liv og tilstedeværelse på digitale platforme og sociale medier kan have betydning for deres trivsel og, hvordan børn og unges digitale dannelse, sikkerhed og tryghed kan styrkes. 

Organisering

Kommissionen er udpeget af regeringen og består af en formand og ti medlemmer med bred viden om børn og unges trivsel. Kommissionen kan under hvert tema løbende inddrage yderligere eksperter, praktikere, organisationer og relevante aktører mv.

Kommissionen sekretariatsbetjenes af et fælles sekretariat mellem Børne- og Undervisningsministeriet (delt formandskab), Kulturministeriet (delt formandskab) samt med deltagelse af Finansministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Sidst opdateret: 24. januar 2024